Seneste nyt

Læs her de seneste nyheder fra DNTM.

Underretning om brud på persondatasikkerheden i
Tolkeportalen

Social- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at der desværre har været et brud på persondatasikkerheden, som omhandler fremsendelse af ukrypterede SMS-beskeder og e-mails indeholdende følsomme personoplysninger. Social- og Boligstyrelsen har allerede anmeldt sikkerhedsbruddet til Datatilsynet.

Beskrivelse af sikkerhedsbrud

Den Nationale Tolkemyndighed i Social- og Boligstyrelsen har for nyligt lavet en gennemgang af de SMS-beskeder og e-mails, der sendes via Tolkeportalen. Ved gennemgangen af beskederne blev det konstateret, at der kan udledes følsomme personoplysninger fra beskederne, heriblandt oplysning om politisk tilhørsforhold, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og religiøs eller filosofisk overbevisning og helbredsoplysninger som f.eks. oplysning om hørehandicap.

Det betragtes som et minimumsniveau for sikkerheden, at der anvendes kryptering, når der fremsendes fortrolige eller følsomme oplysninger.

Konsekvenser for din person ved sikkerhedsbruddet

Det er muligt for personer med den fornødne viden og vilje hertil at få adgang til en ukrypteret SMS eller e-mail. Sikkerhedsbruddet kan derfor medføre tab af fortrolighed af data, der er underlagt tavshedspligt. Vi har ikke nogen konkret viden om, at beskeder skulle have kommet uvedkommende til kendskab, men det kan ikke udelukkes.

Foranstaltninger for at afhjælpe bruddet på persondatasikkerheden

Hvor det har været muligt at begrænse sikkerhedshændelsen, er dette blevet gjort ved at rette i ordlyden af vores SMS-skabeloner og mailskabeloner, så der ikke kan udledes følsomme personoplysninger af beskederne. Styrelsen vurderer imidlertid, at visse oplysninger, hvorfra der kan udledes følsomme personoplysninger, ikke kan fjernes fra beskederne, uden at det vil være i strid med forvaltningsretten. Styrelsen er i gang med at undersøge, hvilke alternative løsninger der kan findes til SMS-beskeder og e-mails.

Yderligere informationer og kontakt til os

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at tage kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver:

Telefon: 41 93 24 50
Mail: dpo@socialstyrelsen.dk

Venlig hilsen
Bo Kragelund
Leder af Tolkemyndigheden

Vejledning til fjerntolketjenesten

Fjerntolketjenesten holder flyttedag

Mandag d. 24. april flytter fjerntolketjenesten til DNTMs hjemmeside.

Når du på forsiden klikker på overskriften "Fjerntolkning", kommer kontaktfeltet til fjerntolken nederst i højre hjørne.

Udbud af fjerntolketjenesten er gennemført

DNTM har gennemført udbud af DNTMs fjerntolketjeneste i årets sidste måneder i 2022. Der indkom tre gode tilbud, og vurderet efter både kvalitet og pris, kom det bedste tilbud fra Tolkdanmark ApS. Tolkdanmark har bemandet fjerntolketjenesten siden februar 2022, og DNTM er glade for at Tolkdanmark ApS således fortsætter hermed.

Der vil være en lille ændring i fjerntolketjenesten fremover, idet den fjerntolkeplatform, hvor tolkningerne sker, fra 1. februar leveres af DNTM selv. Fjerntolketjenesten vil fortsat have åbent alle hverdage kl. 8:00 - 15:00. Der vil komme vejledning om den nye Fjerntolketjeneste, både i tekst og i video. Skal der foretages telefonopkald uden for åbningstiden, eller ønsker man at kontakte andre myndigheder (kommune, sygehus, Familieretshus osv), henvises til Teksttolk (Webtekst).

Vigtig information om lægevagten 1818 i Region Sjælland

Hvis du bor på Sjælland, skal du fra 1. oktober 2022 kontakte et nyt akutnummer: 1818.

Det nye akutnummer skal du bruge til alle henvendelser til lægevagten, skadestuen, sundhedsrådgivning eller psykiatrisk akutmodtagelse. Hvis du skal have fat i en ambulance, er det stadig 112, du skal bruge. Du kan ikke få tolk fra DNTM til disse opkald. Det er regionen, der skal sørge for det.

Regionen oplyser, at hvis du skal kontakte 1818, skal du blot kontakte en tolk, der kan ringe til 1818 for dig. Personalet, der modtager opkald, er informeret om, at døve kan kontakte 1818 via en tolk. Den særlige 112-app til døve kan ikke bruges til 1818. Hvis der er sket en alvorlig ulykke, opstået brand eller sket en forbrydelse, eller der er akut brug for en ambulance, skal du bruge 112.

Tolk til bijob

Du kan søge om tolk til dit bijob. Et bijob er, hvis du har et fuldtidsjob på mindst 37 timer/uge, og så får et job mere.

DNTM skal vide, hvad dit fuldtidsjob er. Du skal derfor sende en kopi af din seneste lønseddel samt din ansættelseskontrakt til DNTM.
Du skal også dokumentere dit bijob. Du skal sende en kopi af din ansættelseskontrakt hvor løn og arbejdstimer fremgår samt en kopi af lønseddel fra dit bijob.
Hvis du har eget firma skal DNTM have besked om dit cvr. nr. Du kan kun få tolk til dit bijob til bestemte tolkeopgaver hvor du har brug for tolk.

Tolkemyndigheden bevilliger kun tolk, når du skal snakke med nogen i dit bijobbet.
Du skal oplyse, hvad du søger om tolk til. Det kan være du har behov for tolk til at holde et møde med en kunde, eller hvis du skal modtage nye instruktioner i forhold til dit bijob m.m.

Hvis dit fuldtidsarbejde stopper, skal du give DNTM besked, fordi du så ikke længere kan få bevilliget tolk til dit bijob.
Hvis du får dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp eller ungeydelse fra dit jobcenter skal du oplyse DNTM om det, fordi du så ikke længere kan få bevilliget tolk til dit bijob.

DNTM vil bede dig sende dokumentation for dit fuldtidsjob samt eventuelt bijob mindst én gang om året.

Brug af timebank

DNTM gør opmærksom på, at timebanken er en personlig timebank. Det betyder, at tolkning efter timebanken kun må ske, når du selv har et behov for tolk. Det er forbudt at give eller låne sine timer ud til andre.

Leverandører af tolkning til personer med hørehandicap

Tolkemyndigheden i Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har valgt 15 leverandører til at levere tolkeydelser på det sociale område, uddannelsesområdet og visse andre områder.
Tolkemyndigheden i Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i fællesskab udbudt rammeaftaler om tolkning til personer med hørehandicap. Aftalerne gælder både fysisk tolkning og fjerntolkning.

En hovedleverandør og 14 fritvalgsleverandører

Rammeaftalerne kan anvendes til indkøb af tolkning på socialområdet og uddannelsesområdet. Øvrige myndigheder, der har tilsluttet sig udbuddet, kan bruge rammeaftalerne til køb af tolkeydelser på de områder, hvor de har sektoransvaret.

Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har tildelt én landsdækkende hovedleverandøraftale og godkendt 14 fritvalgsleverandører.

 
Træder i kraft 1. januar 2022

Kontrakterne træder i kraft den 1. januar 2022 og løber til den 31. december 2027. Tolkeydelser skal fortsat bestilles via Tolkeportalen, hvor brugerne pr. 1. december 2021 kan forvente få adgang til vælge mellem de nye leverandører.

Du kan se de 15 leverandører her.